کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6935
کلاس پرواز
Y